Локална пречиствателна станция на Нефтен терминал “Росенец”

Локална пречиствателна станция на Нефтен терминал “Росенец”

”Лукойл Нефтохим Бургас” е най-голямата рафинерия на Балканския полуостров. Тя е основен доставчик на течни горива, нефтохимикали и полимери в България и един от водещите производители и доставчици на тези продукти не само на Балканския полуостров, но и в Европа. Рафинерията работи в съответствие с водещите световни стандарти в областта на нефтопреработката и екологията.

През февруари 2006г., Прострийм Груп участва в обявения от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД търг за Локална пречиствателна станция на Нефтен терминал “Росенец” . Предложеното от нас съоръжение е произведено от водещия европейски производител на пречиствателни станции – Nijhuis Water Technology, Холандия. Въпреки силната местна и международна конкуренция, нашата оферта бе класирана на първо място.

Съгласно подписания през юни 2006г. договор, Прострийм Груп се ангажира с необходимото работно проектиране, авторски надзор, екзекутиви, доставка на оборудването и резервните части, шеф-монтаж, настройки, 72-часови изпитания и обучението на пресонала на рафинерията. Отчитайки параметрите на входящия поток, спазвайки тръжните условия и благодарение на избраната технологична схема, Прострийм Груп се задължава да гарантира показатели на изходящия поток – пречистени води, съгласно посочените стойности.

Показатели на входящия поток:

 

Показател М. е-ца Количества и замърсеност на промишления поток Количества и замърсеност на битово-фекалния поток
средно дневно количество м3/д 168 (сухо) / 264 (дъжд) 17 (сухо) / 24 (дъжд)
средно часово количество м3/д 7 (сухо) / 11 (дъжд) 0,7 (сухо) / 1 (дъжд)
ХПК мг/л 250 – 1.000
БПК5 мг/л 40 – 400 60 – 160
Неразтворени в-ва, общо мг/л 30 – 300 30 – 300
Азот амониев мг/л до 5 15 – 36
Фосфор общо мг/л под 0.5 10 – 15
Нефтопродукти мг/л 50 – 200; макс. 2.000
РН 5,5 – 9,0

 

Гаранционни показатели:

 

Гаранционен показател Мерна единица Стойност в изходящия поток
ХПК мг/л < / = 125
БПК5 мг/л < / = 25
Неразтворени вещества, общо мг/л < / = 30
Азот общо (по Kjeldahl) мг/л < / = 10
Фосфор общо мг/л < / = 2
Нефтопродукти мг/л < / = 3
рН мг/л 5,5 – 9